ประมาณ 2 เดือน ที่ผ่านมา -

ไขข้อสงสัย! HR คืออะไร และ HR มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

Hr  คืออะไร

​เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หรือ HR คือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่มีความสำคัญต่อทั้งพนักงานและการเติบโตขององค์กร ในบทความนี้ Manpower จะพาไปทำความรู้จักกับหน้าที่และคุณสมบัติของ HR ที่ดี ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้มีความแข็งแรง

HR มีกี่ประเภท?

HR คือ ตำแหน่งงานที่รู้จักกันในชื่อฝ่ายบุคคล โดยบริษัทขนาดกลาง-ใหญ่มักจะมีการแบ่ง HR ออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ ได้แก่

1.HRM (Human Resources Management)

HRM หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างหน้าที่ของ HRM ดังนี้

  • กระบวนการสรรหาบุคลากร หรือการหาคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน สรรหาผู้สมัครจากเว็บไซต์หางานต่าง ๆ บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานในองค์กร

  • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ

  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

  • ดำเนินเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ขององค์กร

2.HRD (Human Resources Development)

HRD หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างหน้าที่ของ HRD ดังนี้

  • ออกแบบกระบวนการฝึกสำหรับพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้เพิ่มเติมในสายอาชีพ

  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม

  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรักและผูกพันในองค์กร

สำหรับบริษัทขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องแบ่งความรับผิดชอบของ HR เป็น 2 ฝ่าย เพราะการว่าจ้าง HR จำนวน 1 คน มีความเหมาะสมต่อบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 1-50 คน ซึ่ง HR สามารถดูแลทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างครอบคลุม

HR มีหน้าที่อะไรบ้าง?

บทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของ HR สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล (Recruitment and Selection)

หัวใจของ HR คือ การสรรหาทรัพยากรและจัดการแรงงาน โดยการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ และทัศนคติสอดคล้องกับองค์กร คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้ HR ยังรับผิดชอบในการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรด้วย หากบุคลากรมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม HR จะทำหน้าที่ในการยื่นจดหมายเตือน ไปจนถึงบทลงโทษที่หนักกว่า

2.การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Salary and Benefits)

HR มีบทบาทสำคัญในการบริหารค่าตอบแทน หรือเงินเดือนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ความสามารถ และตำแหน่งงานของบุคลากร รวมถึงการจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ของบุคลากร ทำให้องค์กรสามารถรักษาบุคลากรคุณภาพเอาไว้ได้

3.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กร (Human Resource Development / Organization Development)

อีกหนึ่งบทบาทของ HR คือ การพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร ผ่านโปรแกรมฝึกอบรมต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำมาประกอบการทำงานได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อองค์กร

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับทักษะทางสังคม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นต้น

4.พนักงานสัมพันธ์ (Employee Engagement)

การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพเอาไว้ได้ในปัจจุบันต้องอาศัยบทบาทของ HR ในด้านพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทำงานภายใต้องค์กรอย่างมีความสุข เช่น การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร แก้ไขข้อพิพาทระหว่างบุคลากร ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

โดยหน้าที่ของ HR ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น พร้อมการขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสุข

หน้าที่และคุณสมบัติของ HR

คุณสมบัติของ HR

ในการทำหน้าที่ให้ลุล่วงสมบูรณ์ HR จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มนุษยสัมพันธ์ดี

HR จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถเข้ากับบุคลากรทุกคนได้ง่าย ทำให้มองเห็นภาพรวมของบุคลากรได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของ HR

2.มีความรู้ด้านจิตวิทยา

หน้าที่ของ HR ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์กร ตลอดจนการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างบุคลากร ดังนั้น HR จึงควรมีองค์ความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยา สามารถสังเกตทัศนคติของบุคลากรได้ผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรมและคำพูด รวมถึงสามารถเลือกใช้คำพูด หรือสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อแก้ไขความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.มีความซื่อตรง

การทำหน้าที่ HR ต้องอาศัยความซื่อตรง ไม่เอนเอียง หรือยึดอคติของตนเป็นหลัก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การรับฟังปัญหาในการทำงานของบุคลากร และอื่น ๆ

4.ทัศนคติที่พร้อมเติบโต (Growth Mindset)

ทัศนคติที่พร้อมเติบโต หรือ Growth Mindset คือ การเชื่อว่าตนเองและบุคคลอื่นสามารถพัฒนาและเติบโตได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อการสังเกตพฤติกรรมบุคลากร คุณภาพการทำงาน ตลอดจนการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม และสวัสดิการเพิ่มเติมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง

5.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

HR ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อมอบสิทธิแรงงานที่เป็นธรรมให้กับบุคลากร พร้อมกับไม่ทำให้องค์กรสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อกำหนดด้านกฎหมายแรงงาน

โดยคุณสมบัติทั้ง 5 ข้อ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ HR ที่ดี ซึ่งการว่าจ้าง HR ในปัจจุบันมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 - 30,000 บาท และสามารถเพิ่มไปถึง 300,000 ในระดับอาวุโส

แม้การว่าจ้าง HR คือ พื้นฐานที่สำคัญต่อองค์กรทุกขนาด แต่สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่ยังมีงบประมาณไม่มากนัก การว่าจ้าง HR ประจำอาจทำให้สภาพคล่องทางการเงินขององค์กรลดลง ดังนั้นหลายองค์กรในปัจจุบันจึงหันมาใช้บริการจากบริษัท HR แบบครบวงจรที่สามารถประหยัดงบประมาณในระยะยาวได้มากกว่า

แนะนำบริการสรรหาพนักงานประจำทุกระดับจาก Manpower

บริการสรรหาพนักงานประจำทุกระดับจาก Manpower ตอบโจทย์การสรรหาพนักงานประจำในทุกระดับ รวมถึงบริการ HR แบบครบวงจร เพราะเราเชื่อว่า "คน" หรือ "Manpower" คือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับบริหารให้เข้ากับองค์กรชั้นนำของเรากว่า 20 ปีในประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานและธุรกิจสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา

LINE OA: @manpowergroup_th

Call Center: 02-171-2345

E-mail: [email protected]